វិចារណកថា៖ រួមគ្នាលើកស្ទួយវិស័យសុខមាលភាពរបស់កុមារ​ ឱ្យកាន់កែល្អប្រសើរដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ រួមគ្នាលើកស្ទួយវិស័យសុខមាលភាពរបស់កុមារ​ ឱ្យកាន់កែល្អប្រសើរដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារកម្ពុជា

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz