ម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោក៤ជំនាន់ជាប់ៗគ្នាលោកស្រី កែទ្បេង ប្រកាសលាឈប់ពីអាជីពកីទ្បាប៉េតង់កម្ពុជា