កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៣៥ម៉ឺនតោន កើនឡើង៤២ភាគរយ នៅ៥ខែដំបូង ឆ្នាំ២០២០