(វីដេអូ)៖ សហភាពអឺរ៉ុប នៅតែបន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៏នៅកម្ពុជា