លោក ដូណាល់ ត្រាំ ចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិ ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើបណ្តាញសង្គមនៅអាមេរិក