ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងអំពីវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២០

AKP ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០