អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ រំលឹកពីការប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និង/ឬ ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

AKP ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០