(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ ប្រកាសផ្ទេរមុខតំណែងមន្ត្រីនៃទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលាខេត្តក្រចេះ ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារ