បទយកការណ៍ស្តីពី«រាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងដំណាក់កាលCovid-19»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលលិតដោយ ហៀង គន្ធា