ក្នុងមួយថ្ងៃសិង្ហបុរីរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីជាង ៥០០នាក់ទៀត នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃពុធ