ទីម័រ សរសើរកម្ពុជា ចំពោះប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩