រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញណែនាំដល់ភោជណឲនីដ្ឋាន ពីវិធានការអនាម័យ