ក្រសួងសុខាភិបាលច្រានចោលករណីជនជាតិវៀតណាមមានវីរុសកូវីត១៩នៅកម្ពុជា