សារាចរណែនាំ ស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យតាមដានពីអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ នៅតាមភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន និងកន្លែងលក់ចំណីអាហារ ទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត

AKP ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០