ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងអំពីការដាក់សញ្ញាសំគាល់ សម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផល និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យ

AKP ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០