សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មកាអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលវិធានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពអ្នកធ្វើដំណើរកាន់លិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកចូលអន្តរជាតិ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត