ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញឲ្យមានទីផ្សារកសិកម្មខ្នាតតូចរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហា ប្រឈមក្នុងវិស័យបន្លែ។