រថយន្តក្រុងសាធារណៈ គ្រោងនឹងដំណើរការឡើងវិញ ដោយកំណត់អ្នកជិះត្រឹមតែ២០នាក់ក្នុង១គ្រឿង អំឡុងពេលកូវីដ១៩