ជប៉ុនបញ្ចូលប្រទេស 11 ថែមទៀតក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ចូលប្រទេសអំទ្បុងCovid19 រីករាលដាល