រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសបន្តអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធដល់វិស័យទេសចរណ៍និងអាកាសចរណ៍បន្ថែមពីរខែទៀត