(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជំរុញអោយអាជ្ញាធរគ្រប់ផ្នែកពិនិត្យអោយបានច្បាស់លាស់ មុននឹងអនុញ្ញាតអោយមានការជីក ឫខួងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ