(វីដេអូ)៖ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ទាំងអស់ ឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តលើវិធានការការពារ ទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតប ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ តាមផ្លូវអាកាស