រមណីយដ្ឋាន «ភ្នំទាក់ទ្រាំង» ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតជាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ