លោក ដូណាល់ ត្រាំ ចេញមុខព្រមានទុកជាមុន ចំពោះច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មី ដែលចិនគ្រោងដាក់លើហុងកុង