ឥណ្ឌាគាំទ្រការប្រើថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូរ៉ូណា