ឡាវមិនមានករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មី រយៈពេល៤៣ថ្ងៃជាប់គ្នា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង១៩នាក់ នៅសល់៥នាក់កំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាល