ក្រសួងអប់រំ អនុញ្ញាតឲ្យសហព័ន្ធកីឡាជាតិ ដំណើរការហាត់ហ្វឹកហ្វឺន និងប្រកួតleagueឡើងវិញជាជំហានៗ តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព