អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល៖ ករណីកូវីដ១៩ ចំនួន២ករណីចុងក្រោយគឺជាករណីនាំចូល មិនមែនជារលកទី២ នៃការរីករាល