អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រមានពីការរាលបាតពីជំងឹកូវីត១៩ជាលើកទី២ ចំពោះប្រទេសណាដែលបន្ធូបន្ថយវិធានការឆាប់ពេក