លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មកាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួនដូរមនុស្សខេត្តសៀមរាបបានរាបចំការប្រជុំប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០