ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នបន្តរយៈពេល១ខែទៀត របស់ប្រទេសថៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០