ដោយសារកូវីដ១៩! រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការងារសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរការរៀបចំ (ទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី៣ឆ្នាំ២០២០) មកធ្វើការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាវិញ