គ្មានសញ្ញាធូរស្រាល!ឥណ្ឌាប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងCOVID- 19ថ្មីៗចំនួន៦,៥៣៥នាក់ទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអង្គារនេះ