រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញវិធានការជួយដល់វិស័យឯកជននិងកម្មករ-និយោជិតដែលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩និងវិធានការស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ជកិច្ចក្រោយវិបត្ដ