(វីដេអូ)៖ អង្គការចល័តដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាបានបង្ហាញថា មានការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិចជាច្រើន ក្នុងចំណោមយុវជនវ័យក្មេង