កូរ៉េខាងត្រូង៖ រោងចក្រយានយន្តជាង៨០ភាគរយដំណើរការឡើងវិញ ក្រោយកូវីត១៩ធូរស្បើយ