លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន យកអំណោយចែកជូនគ្រួកសារេងគ្រោះដោយសាអគ្គីភ័យ