សេចក្ដីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ពីវិធានការពាររលកទីពី ជំងឺកូវីត១៩