ថ្ងៃចន្ទនេះឥណ្ឌាប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗជិត ៧,០០០នាក់ទៀត ដែលជាកំណត់ត្រា ខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយទៀត