និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា គ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការលេខកូដរួម ១២០០ នៅក្នុងខែមិថុនា ដើម្បីផ្តាច់កញ្ចប់សេវាដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងខ្លួន