ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ៖ ធនាគារជាតិចាំបាច់ត្រូវបន្ដដាក់ចេញវិធានការ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពប្រព័ន្ធធនាគារ និងជួយសម្រាលបន្ទុកអតិថិជន ក្នុងកំឡុងពេលជួបវិបត្តិកូវីដ១៩