ក្រសួងយុត្តិធ៌មប្រកាសលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ពលរដ្ឋសួរនាំពីបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿង។