គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកប្រារព្ធខួបលើកទី៦៩ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្ស