វៀតណាមរើតង់ចេញពីតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅស្រុកលើកដែក និងស្រុកកោះធំអស់ហើយ ក្រោយពីកម្ពុជាធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ា