ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋការពារខ្លួន ចំពោះមេរោគកូវីដ១៩