បទ ៖ Covid-2019 លំនាំបទ ៖ មេឡុង ឬ នាងផ្ទំ

បទ ៖ Covid-2019
លំនាំបទ ៖ មេឡុង ឬ នាងផ្ទំ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ចាន់ សុធី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ជា ធារ៉ា លោក សាន សុធា លោក ម៉េត វណ្ណី
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា