ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើលោកកើនដល់ជិត ៥.៣លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៣៤ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជាង ២.១លាននាក់