រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអប់រំលើកឡើងថា ក្រសួងនឹងពិចារណាបើកសាលាឡើងវិញនាខែវិច្ឆិកា ខាងមុខបើសិនមិនមានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩