ព្យុះស៊ីក្លូន Amphan ផ្តាច់ជីវិតប្រជាជនឥណ្ឌាកើនដល់ ៨០នាក់ បន្ថែមពីលើទុក្ខវេទនាបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដ-១៩