ក្រសួងទេសចរណ៍ បង្ហាញថា ពីរសប្ដាហ៍នេះ ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក បានបន្តកើនឡើងជិត ៤៧ភាគរយ បើធៀបនឹងពីរសប្តាហ៍ចុងខែមុន